No.   
เลขที่
สั่งซื้อ
ผู้สั่งซื้อ
จัดส่ง
                     
1.  5/6/2563 004992 จัดส่งโดย Sengho 4 เล่ม จัดส่งโดย Sengho 4 เล่ม จัดส่งโดย Sengho 4 เล่ม จัดส่งโดย Sengho 4 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 625 - 545.00
4
 
625
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
2.  5/6/2563 004991 เปรมยุดา คำมะณี เปรมยุดา คำมะณี [ 02 ] [ รายการ ] Detail 832 - 742.00
7
 
832
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
3.  5/6/2563 004990 เปรมยุดา คำมะณี เปรมยุดา คำมะณี [ 02 ] [ รายการ ] Detail 921 - 821.00
8
 
921
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
4.  5/6/2563 004989 จัดส่งโดย อจท จัดส่งโดย อจท จัดส่งโดย อจท จัดส่งโดย อจท [ 02 ] [ รายการ ] Detail 215 - 155.00
1
 
215
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
5.  5/6/2563 004988 จัดส่งโดย Sengho จัดส่งโดย Sengho จัดส่งโดย Sengho จัดส่งโดย Sengho [ 02 ] [ รายการ ] Detail 688 - 608.00
5
 
688
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
6.  5/6/2563 004987 จัดส่งโดย ร้านเรียนดี จัดส่งโดย ร้านเรียนดี จัดส่งโดย ร้านเรียนดี จัดส่งโดย ร้านเรียนดี [ 02 ] [ รายการ ] Detail 542 - 462.00
5
 
542
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
7.  4/6/2563 004986 พว. 1 เล่ม พว. 1 เล่ม พว. 1 เล่ม พว. 1 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 154 - 94.00
1
 
154
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
8.  4/6/2563 004985 สกสค 2 เล่ม สกสค 2 เล่ม สกสค 2 เล่ม สกสค 2 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 278 - 208.00
2
 
278
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
9.  4/6/2563 004984 อจท 3 เล่ม อจท 3 เล่ม อจท 3 เล่ม อจท 3 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 388 - 318.00
3
 
388
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
10.  4/6/2563 004983 สนพ แม๊ค 5 เล่ม สนพ แม๊ค 5 เล่ม สนพ แม๊ค 5 เล่ม สนพ แม๊ค 5 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 775 - 695.00
5
 
775
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
11.  4/6/2563 004982 วพ 8 เล่ม วพ 8 เล่ม วพ 8 เล่ม วพ 8 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 853 - 753.00
8
 
853
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
12.  3/6/2563 004981 นางสาวกิตติ์ธัญญา ไพศาลพัฒนากิจ นางสาวกิตติ์ธัญญา ไพศาลพัฒนากิจ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 348 - 278.00
2
 
348
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
13.  31/5/2563 004980 คุณอัมพาพันธ์ จันทร์มาก คุณอัมพาพันธ์ จันทร์มาก [ 02 ] [ รายการ ] Detail 795 - 705.00
6
 
795
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
14.  28/5/2563 004979 พว. 3 เล่ม พว. 3 เล่ม พว. 3 เล่ม พว. 3 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 431 - 361.00
3
 
431
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
15.  27/5/2563 004978 จนิส นิลจินดา จนิส นิลจินดา [ 02 ] [ รายการ ] Detail 470 - 410.00
1
 
470
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
16.  27/5/2563 004977 คุณสิริภา ไท้ทอง คุณสิริภา ไท้ทอง [ 02 ] [ รายการ ] Detail 470 - 410.00
1
 
470
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
17.  27/5/2563 004976 สนพ.วพ 1 เล่ม สนพ.วพ 1 เล่ม สนพ.วพ 1 เล่ม สนพ.วพ 1 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 252 - 192.00
1
 
252
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
18.  27/5/2563 004975 อจท 3 เล่ม อจท 3 เล่ม อจท 3 เล่ม อจท 3 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 471 - 401.00
3
 
471
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
19.  26/5/2563 004974 นางสาวสโรชา กุลวงศ์ นางสาวสโรชา กุลวงศ์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 302 - 232.00
2
 
302
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
20.  26/5/2563 004973 ดิษญา สนพ.วพ กิติมานันท์ ดิษญา สนพ.วพ กิติมานันท์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 520 - 460.00
1
 
520
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
21.  26/5/2563 004972 ดิษญา สนพ.PWInter กิติมานันท์ ดิษญา สนพ.PWInter กิติมานันท์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 495 - 435.00
1
 
495
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
22.  26/5/2563 004971 ดิษญา สนพ.Se-ed กิติมานันท์ ดิษญา สนพ.Se-ed กิติมานันท์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 305 - 245.00
1
 
305
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
23.  26/5/2563 004970 ดิษญา สนพ.PELANGI กิติมานันท์ ดิษญา สนพ.PELANGI กิติมานันท์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 255 - 195.00
1
 
255
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
24.  26/5/2563 004969 ดิษญา กิติมานันท์ ดิษญา กิติมานันท์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 1295 - 1,215.00
4
 
1295
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
25.  24/5/2563 004968 พว+สกสค 7 เล่ม พว+สกสค 7 เล่ม พว+สกสค 7 เล่ม พว+สกสค 7 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 777 - 687.00
7
 
777
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
26.  21/5/2563 004967 อินทิรา เศวตประวิชกุล อินทิรา เศวตประวิชกุล [ 02 ] [ รายการ ] Detail 578 - 488.00
6
 
578
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
27.  21/5/2563 004966 คุณลัดดาวัลย์ ภู่แก้ว คุณลัดดาวัลย์ ภู่แก้ว [ 02 ] [ รายการ ] Detail 340 - 270.00
2
 
340
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
28.  20/5/2563 004965 วิยะดา ศุขอร่าม วิยะดา ศุขอร่าม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 415 - 345.00
3
 
415
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
29.  19/5/2563 004964 เตือนใจ ฉิมแก้ว เตือนใจ ฉิมแก้ว [ 02 ] [ รายการ ] Detail 791 - 701.00
6
 
791
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
30.  19/5/2563 004963 PWInter 4 เล่ม PWInter 4 เล่ม PWInter 4 เล่ม PWInter 4 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 724 - 644.00
4
 
724
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
31.  18/5/2563 004962 Se-ed 5 เล่ม Se-ed 5 เล่ม Se-ed 5 เล่ม Se-ed 5 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 1100 - 1,020.00
5
 
1100
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
32.  18/5/2563 004961 ธมลวรรณ พลดงนอก ธมลวรรณ พลดงนอก [ 02 ] [ รายการ ] Detail 628 - 538.00
6
 
628
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
33.  18/5/2563 004960 นางศิริญญา แข็งแรง นางศิริญญา แข็งแรง [ 02 ] [ รายการ ] Detail 301 - 231.00
3
 
301
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
34.  16/5/2563 004959 พว 6 เล่ม พว 6 เล่ม พว 6 เล่ม พว 6 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 739 - 649.00
6
 
739
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
35.  15/5/2563 004958 ชญา​ฎา สิทธิวราเวชกุล ชญา​ฎา​ สิทธิ​ว​รา​เวช​กุล​ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 218 - 158.00
1
 
218
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
36.  15/5/2563 004957 นางสาวพัชรี สุทำ นางสาวพัชรี สุทำ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 178 - 118.00
1
 
178
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
37.  15/5/2563 004956 รมยกร เถียรหนู รมยกร เถียรหนู [ 02 ] [ รายการ ] Detail 850 - 780.00
2
 
850
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
38.  14/5/2563 004955 จาศิริ​ ช่วยพรหม จาศิริ​ ช่วยพรหม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 465 - 395.00
3
 
465
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
39.  13/5/2563 004954 นางทัศนนันท์ (ครูตุ้ม) คงศรี นางทัศนนันท์  (ครูตุ้ม) คงศรี [ 02 ] [ รายการ ] Detail 387 - 307.00
4
 
387
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
40.  13/5/2563 004953 ณฐมน ดาหาญรุ่งเรือง ณฐมน ดาหาญรุ่งเรือง [ 02 ] [ รายการ ] Detail 521 - 441.00
4
 
521
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
41.  13/5/2563 004952 Se-ed 5 เล่ม Se-ed 5 เล่ม Se-ed 5 เล่ม Se-ed 5 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 1940 - 1,860.00
5
 
1940
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
42.  13/5/2563 004951 PWinter 2 เล่ม PWinter 2 เล่ม PWinter 2 เล่ม PWinter 2 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 560 - 490.00
2
 
560
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
43.  13/5/2563 004950 อจท 4 เล่ม อจท 4 เล่ม อจท 4 เล่ม อจท 4 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 1600 - 1,520.00
4
 
1600
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
44.  13/5/2563 004949 ณฐมน ดาหาญรุ่งเรือง ณฐมน ดาหาญรุ่งเรือง [ 02 ] [ รายการ ] Detail 1116 - 1,016.00
9
 
1116
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
45.  13/5/2563 004948 ณฐมน ดาหาญรุ่งเรือง ณฐมน ดาหาญรุ่งเรือง [ 02 ] [ รายการ ] Detail 680 - 590.00
6
 
680
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
46.  12/5/2563 004947 Se-ed 3 เล่ม Se-ed 3 เล่ม Se-ed 3 เล่ม Se-ed 3 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 1250 - 1,180.00
3
 
1250
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
47.  12/5/2563 004946 PWinter 1 เล่ม PWinter 1 เล่ม PWinter 1 เล่ม PWinter 1 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 315 - 255.00
1
 
315
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
48.  12/5/2563 004945 อจท 2 เล่ม อจท 2 เล่ม อจท 2 เล่ม อจท 2 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 850 - 780.00
2
 
850
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
49.  11/5/2563 004944 นิตยา ทองประภา นิตยา ทองประภา [ 02 ] [ รายการ ] Detail 320 - 260.00
1
 
320
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
50.  11/5/2563 004943 นิตยา ทองประภา นิตยา ทองประภา [ 02 ] [ รายการ ] Detail 320 - 260.00
 
320
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
51.  11/5/2563 004942 นิตยา ทองประภา นิตยา ทองประภา [ 02 ] [ รายการ ] Detail 320 - 260.00
1
 
320
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
52.  11/5/2563 004941 คุณกันทิมา พิพัฒน์วุฒิวงศ์ คุณกันทิมา พิพัฒน์วุฒิวงศ์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 480 - 420.00
1
 
480
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
53.  11/5/2563 004940 คุณกันทิมา พิพัฒน์วุฒิวงศ์ คุณกันทิมา พิพัฒน์วุฒิวงศ์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 865 - 795.00
2
 
865
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
54.  10/5/2563 004939 อจท 6 เล่ม อจท 6 เล่ม อจท 6 เล่ม อจท 6 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 561 - 481.00
5
 
561
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
55.  10/5/2563 004938 สำราญ จิตวศิน สำราญ จิตวศิน [ 02 ] [ รายการ ] Detail 333 - 263.00
2
 
333
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
56.  8/5/2563 004937 ณิชากร เขม้นกสิกิจ ณิชากร เขม้นกสิกิจ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 307 - 237.00
2
 
307
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
57.  7/5/2563 004936 นางสาวอลิศา ธรรมจารี นางสาวอลิศา ธรรมจารี [ 02 ] [ รายการ ] Detail 320 - 260.00
1
 
320
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
58.  7/5/2563 004935 5 เล่ม 5 เล่ม 5 เล่ม 5 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 655 - 575.00
5
 
655
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
59.  7/5/2563 004934 5 เล่ม 5 เล่ม 5 เล่ม 5 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 605 - 525.00
5
 
605
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
60.  7/5/2563 004933 5 เล่ม 5 เล่ม 5 เล่ม 5 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 720 - 630.00
6
 
720
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
61.  5/5/2563 004932 วพ 4 เล่ม วพ 4 เล่ม วพ 4 เล่ม วพ 4 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 601 - 521.00
4
 
601
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
62.  4/5/2563 004931 สุดารัตน์ จันทรเสนา สุดารัตน์ จันทรเสนา [ 02 ] [ รายการ ] Detail 202 - 142.00
1
 
202
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
63.  4/5/2563 004930 วารดา เตชะรัตนประเสริฐ วารดา   เตชะรัตนประเสริฐ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 187 - 127.00
1
 
187
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
64.  4/5/2563 004929 สาวิณี โยมโดย สาวิณี โยมโดย [ 02 ] [ รายการ ] Detail 382 - 312.00
3
 
382
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
65.  4/5/2563 004928 พรนภา สิงห์ทุม พรนภา สิงห์ทุม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 320 - 260.00
1
 
320
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
66.  4/5/2563 004927 Kantapon Kewsanga Kantapon Kewsanga [ 02 ] [ รายการ ] Detail 279 - 209.00
2
 
279
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
67.  4/5/2563 004926 สสวท 3 เล่ม สสวท 3 เล่ม สสวท 3 เล่ม สสวท 3 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 361 - 291.00
3
 
361
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
68.  4/5/2563 004925 Oxford 3 เล่ม Oxford 3 เล่ม Oxford 3 เล่ม Oxford 3 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 800 - 730.00
3
 
800
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
69.  3/5/2563 004924 วารุณี คณะแนม วารุณี คณะแนม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 1129 - 1,049.00
5
 
1129
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
70.  3/5/2563 004923 อจท 3 เล่ม อจท 3 เล่ม อจท 3 เล่ม อจท 3 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 339 - 269.00
 
339
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
71.  3/5/2563 004922 อจท 3 เล่ม อจท 3 เล่ม อจท 3 เล่ม อจท 3 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 339 - 269.00
3
 
339
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
72.  2/5/2563 004921 สกสค 4 เล่ม สกสค 4 เล่ม สกสค 4 เล่ม สกสค 4 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 458 - 378.00
4
 
458
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
73.  2/5/2563 004920 Science PELANGI Science PELANGI Science PELANGI Science PELANGI [ 02 ] [ รายการ ] Detail 205 - 145.00
 
205
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
74.  2/5/2563 004919 Science PELANGI Science PELANGI Science PELANGI Science PELANGI [ 02 ] [ รายการ ] Detail 205 - 145.00
1
 
205
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
75.  2/5/2563 004918 พว 1 เล่ม พว 1 เล่ม พว 1 เล่ม พว 1 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 335 - 275.00
1
 
335
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
76.  2/5/2563 004917 อจท 1 เล่ม อจท 1 เล่ม อจท 1 เล่ม อจท 1 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 175 - 115.00
1
 
175
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
77.  2/5/2563 004916 จุฑารัตน์ สวัสดิกิจ จุฑารัตน์ สวัสดิกิจ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 195 - 135.00
1
 
195
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
78.  2/5/2563 004915 เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 [ 02 ] [ รายการ ] Detail 355 - 285.00
2
 
355
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
79.  2/5/2563 004914 คณิตา ภาสะฐิติ คณิตา ภาสะฐิติ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 425 - 345.00
4
 
425
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
80.  2/5/2563 004913 หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.4-6 อจท. หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.4-6 อจท. หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.4-6 อจท. หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.4-6 อจท. [ 02 ] [ รายการ ] Detail 886 - 786.00
9
 
886
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
81.  2/5/2563 004912 หนังสือติว 3 เล่ม หนังสือติว 3 เล่ม หนังสือติว 3 เล่ม หนังสือติว 3 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 647 - 577.00
3
 
647
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
82.  2/5/2563 004911 มัลลิกา จำปาทอง มัลลิกา จำปาทอง [ 02 ] [ รายการ ] Detail 200 - 140.00
1
 
200
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
83.  2/5/2563 004910 สุภาวิณี สุบงกช สุภาวิณี สุบงกช [ 02 ] [ รายการ ] Detail 175 - 115.00
1
 
175
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
84.  1/5/2563 004909 อัจฉรา สุกใส อัจฉรา สุกใส [ 02 ] [ รายการ ] Detail 713 - 623.00
6
 
713
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
85.  1/5/2563 004908 อัจฉรา สุกใส อัจฉรา สุกใส [ 02 ] [ รายการ ] Detail 230 - 160.00
2
 
230
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
86.  1/5/2563 004907 ิิอัจฉรา สุกใส ิิอัจฉรา สุกใส [ 02 ] [ รายการ ] Detail 838 - 738.00
8
 
838
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
87.  1/5/2563 004906 หนังสือ สสวท+อจท หนังสือ สสวท+อจท หนังสือ สสวท+อจท หนังสือ สสวท+อจท [ 02 ] [ รายการ ] Detail 542 - 462.00
4
 
542
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
88.  1/5/2563 004905 รายการ Se-ed รายการ Se-ed รายการ Se-ed รายการ Se-ed [ 02 ] [ รายการ ] Detail 565 - 495.00
3
 
565
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
89.  30/4/2563 004904 หนังสือ พว.ป.2 หนังสือ พว.ป.2 หนังสือ พว.ป.2 หนังสือ พว.ป.2 [ 02 ] [ รายการ ] Detail 324 - 254.00
2
 
324
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
90.  30/4/2563 004903 มัลลิกา จำปาทอง มัลลิกา จำปาทอง [ 02 ] [ รายการ ] Detail 200 - 140.00
1
 
200
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
91.  30/4/2563 004902 นางสาวมาริสา อายินดี นางสาวมาริสา อายินดี [ 02 ] [ รายการ ] Detail 199 - 139.00
1
 
199
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
92.  30/4/2563 004901 พว.ป.2 - 4 เล่ม พว.ป.2 - 4 เล่ม พว.ป.2 - 4 เล่ม พว.ป.2 - 4 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 471 - 391.00
4
 
471
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
93.  30/4/2563 004900 อัจฉรา สุกใส ิิอัจฉรา สุกใส [ 02 ] [ รายการ ] Detail 1115 - 1,015.00
10
 
1115
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
94.  29/4/2563 004899 ิิอัจฉรา สุกใส ิิอัจฉรา สุกใส [ 02 ] [ รายการ ] Detail 1141 - 1,041.00
11
 
1141
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
95.  29/4/2563 004898 นางสาวกนกวรรณ จันขวา นางสาวกนกวรรณ จันขวา [ 02 ] [ รายการ ] Detail 252 - 192.00
1
 
252
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
96.  28/4/2563 004897 หนังสือ ป.2 หนังสือ ป.2 หนังสือ ป.2 หนังสือ ป.2 [ 02 ] [ รายการ ] Detail 870 - 770.00
8
 
870
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
97.  28/4/2563 004896 สรรเพชญ สุวรรณมณี สรรเพชญ สุวรรณมณี [ 02 ] [ รายการ ] Detail 266 - 196.00
2
 
266
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
98.  27/4/2563 004895 ฐปนิศร์ สุขสุวานนท์ ฐปนิศร์ สุขสุวานนท์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 2181 - 2,081.00
18
 
2181
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
99.  27/4/2563 004894 หนังสือ ป.2 หนังสือ ป.2 หนังสือ ป.2 หนังสือ ป.2 [ 02 ] [ รายการ ] Detail 803 - 713.00
7
 
803
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
100.  25/4/2563 004893 คุณอุไร สุขหลาย คุณอุไร สุขหลาย [ 02 ] [ รายการ ] Detail 315 - 245.00
2
 
315
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
101.  25/4/2563 004892 คุณอุไร สุขหลาย คุณอุไร สุขหลาย [ 02 ] [ รายการ ] Detail 388 - 318.00
2
 
388
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
102.  25/4/2563 004891 คำเเก้ว นามหลง คำเเก้ว นามหลง [ 02 ] [ รายการ ] Detail 245 - 185.00
1
 
245
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
103.  25/4/2563 004890 นางทัศนนันท์ คงศรี (ครูตุ้ม) นางทัศนนันท์ คงศรี (ครูตุ้ม) [ 02 ] [ รายการ ] Detail 238 - 178.00
1
 
238
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
104.  24/4/2563 004889 พัสกร ภัทรสนันท์ พัสกร ภัทรสนันท์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 201 - 141.00
1
 
201
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
105.  23/4/2563 004888 แบบเรียน พว.ป.4 - 5 เล่ม แบบเรียน พว.ป.4 - 5 เล่ม แบบเรียน พว.ป.4 - 5 เล่ม แบบเรียน พว.ป.4 - 5 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 502 - 422.00
5
 
502
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
106.  22/4/2563 004887 ภาษาอังกฤษ 9 เล่ม ภาษาอังกฤษ 9 เล่ม ภาษาอังกฤษ 9 เล่ม ภาษาอังกฤษ 9 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 1085 - 985.00
9
 
1085
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
107.  22/4/2563 004886 น.ส.สุรัตน์ อินทร์นอก น.ส.สุรัตน์ อินทร์นอก [ 02 ] [ รายการ ] Detail 277 - 207.00
2
 
277
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
108.  22/4/2563 004885 นางสาวสิริรัตน์ วิบุลศิลป์ นางสาวสิริรัตน์ วิบุลศิลป์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 255 - 195.00
1
 
255
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
109.  22/4/2563 004884 เมธาวลัย​ จันทะหงษ์ เมธาวลัย​ จันทะหงษ์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 255 - 195.00
1
 
255
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
110.  20/4/2563 004883 หนังสือ ป.4 พว : 6 เล่ม หนังสือ ป.4 พว : 6 เล่ม หนังสือ ป.4 พว : 6 เล่ม หนังสือ ป.4 พว : 6 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 685 - 595.00
6
 
685
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
111.  20/4/2563 004882 นางทัศนนันท์ คงศรี (ครูตุ้ม) นางทัศนนันท์ คงศรี (ครูตุ้ม) [ 02 ] [ รายการ ] Detail 394 - 324.00
2
 
394
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
112.  20/4/2563 004881 ประทุม บัวดั้น ประทุม บัวดั้น [ 02 ] [ รายการ ] Detail 405 - 335.00
 
405
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
113.  20/4/2563 004880 ประทุม บัวดั้น ประทุม บัวดั้น [ 02 ] [ รายการ ] Detail 405 - 335.00
3
 
405
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
114.  19/4/2563 004879 กนกอร ใจคนอง กนกอร ใจคนอง [ 02 ] [ รายการ ] Detail 344 - 274.00
2
 
344
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
115.  19/4/2563 004878 กนกอร ใจคนอง กนกอร ใจคนอง [ 02 ] [ รายการ ] Detail 303 - 233.00
2
 
303
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
116.  18/4/2563 004877 สสวท ป.2 สสวท ป.2 สสวท ป.2 สสวท ป.2 [ 02 ] [ รายการ ] Detail 485 - 405.00
4
 
485
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
117.  18/4/2563 004876 นางสาวอรอุมา สุวรรณมณี นางสาวอรอุมา สุวรรณมณี [ 02 ] [ รายการ ] Detail 289 - 219.00
2
 
289
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
118.  17/4/2563 004875 นส.อุไรวรรณ (T.AOM} สุโพธิ์แสน นส.อุไรวรรณ  (T.AOM} สุโพธิ์แสน [ 02 ] [ รายการ ] Detail 580 - 510.00
2
 
580
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
119.  17/4/2563 004874 จาศิริ​ (อจท 5 เล่ม ) ช่วยพรหม จาศิริ​ (อจท 5 เล่ม )   ช่วยพรหม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 690 - 610.00
5
 
690
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
120.  16/4/2563 004873 อจท.สกสค 8 เล่ม อจท.สกสค 8 เล่ม อจท.สกสค 8 เล่ม อจท.สกสค 8 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 1060 - 960.00
8
 
1060
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
121.  16/4/2563 004872 อจท.สกสค 8 เล่ม อจท.สกสค 8 เล่ม อจท.สกสค 8 เล่ม อจท.สกสค 8 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 955 - 855.00
8
 
955
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
122.  16/4/2563 004871 นางสาวปานทิพย์ หีมปอง นางสาวปานทิพย์ หีมปอง [ 02 ] [ รายการ ] Detail 195 - 135.00
1
 
195
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
123.  15/4/2563 004870 สาธนี ชูโต สาธนี ชูโต [ 02 ] [ รายการ ] Detail 188 - 128.00
1
 
188
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
124.  15/4/2563 004869 ขนิษฐา สิงหเพ็ชร์ ขนิษฐา สิงหเพ็ชร์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 362 - 292.00
3
 
362
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
125.  15/4/2563 004868 จันทนี เอี่ยมประเสริฐ จันทนี เอี่ยมประเสริฐ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 165 - 105.00
1
 
165
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
126.  15/4/2563 004867 คุณวิสัย นนท์โคตร คุณวิสัย นนท์โคตร [ 02 ] [ รายการ ] Detail 351 - 281.00
2
 
351
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
127.  15/4/2563 004866 1000 โจทย์ 1000 โจทย์ 1000 โจทย์ 1000 โจทย์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 597 - 517.00
4
 
597
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
128.  14/4/2563 004865 หลักภาษา วรรณคดี ม.1-3 หลักภาษา วรรณคดี ม.1-3 หลักภาษา วรรณคดี ม.1-3 หลักภาษา วรรณคดี ม.1-3 [ 02 ] [ รายการ ] Detail 601 - 511.00
6
 
601
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
129.  14/4/2563 004864 อุทุมพร 5 เล่ม อุทุมพร 5 เล่ม อุทุมพร 5 เล่ม อุทุมพร 5 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 503 - 423.00
5
 
503
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
130.  14/4/2563 004863 สสวท 3 เล่ม สสวท 3 เล่ม สสวท 3 เล่ม สสวท 3 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 450 - 380.00
3
 
450
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
131.  14/4/2563 004862 เพ็ญศรี สุขเจริญ เพ็ญศรี สุขเจริญ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 188 - 128.00
1
 
188
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
132.  14/4/2563 004861 ฐปนิศร์ (อจท) สุขสุวานนท์ ฐปนิศร์ (อจท) สุขสุวานนท์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 635 - 535.00
8
 
635
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
133.  13/4/2563 004860 สังคม ป.2 สังคม ป.2 สังคม ป.2 สังคม ป.2 [ 02 ] [ รายการ ] Detail 536 - 446.00
6
 
536
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
134.  12/4/2563 004859 PW-Inter PW-Inter PW-Inter PW-Inter [ 02 ] [ รายการ ] Detail 535 - 465.00
2
 
535
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
135.  12/4/2563 004858 1000 โจทย์น่าคิด 4 เล่ม 1000 โจทย์น่าคิด 4 เล่ม 1000 โจทย์น่าคิด 4 เล่ม 1000 โจทย์น่าคิด 4 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 597 - 517.00
4
 
597
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
136.  12/4/2563 004857 รายการที่ 5-7 รายการที่ 5-7 รายการที่ 5-7 รายการที่ 5-7 [ 02 ] [ รายการ ] Detail 865 - 795.00
3
 
865
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
137.  12/4/2563 004856 รายการที่ 8-11 รายการที่ 8-11 รายการที่ 8-11 รายการที่ 8-11 [ 02 ] [ รายการ ] Detail 739 - 649.00
7
 
739
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
138.  12/4/2563 004855 Serasu Serasu Serasu Serasu [ 02 ] [ รายการ ] Detail 918 - 848.00
3
 
918
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
139.  11/4/2563 004854 ฐปนิศร์ สุขสุวานนท์ ฐปนิศร์ สุขสุวานนท์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 409 - 329.00
4
 
409
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
140.  11/4/2563 004853 ฐปนิศร์ สุขสุวานนท์ ฐปนิศร์ สุขสุวานนท์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 320 - 260.00
1
 
320
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
141.  11/4/2563 004852 Maths SCI Book 3-4 จำนวน 8 เล่ม Maths SCI Book 3-4 Maths SCI Book 3-4 จำนวน 8 เล่ม Maths SCI Book 3-4 [ 02 ] [ รายการ ] Detail 780 - 680.00
8
 
780
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
142.  11/4/2563 004851 มนรดา สนธิขันธ์ มนรดา สนธิขันธ์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 448 - 378.00
2
 
448
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
143.  11/4/2563 004850 มนรดา สนธิขันธ์ มนรดา สนธิขันธ์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 317 - 247.00
2
 
317
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
144.  11/4/2563 004849 อุมาพร รักกะเปา อุมาพร รักกะเปา [ 02 ] [ รายการ ] Detail 376 - 306.00
3
 
376
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
145.  11/4/2563 004848 อุมาพร รักกะเปา อุมาพร รักกะเปา [ 02 ] [ รายการ ] Detail 302 - 232.00
2
 
302
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
146.  11/4/2563 004847 ศรี นุ้ยทอง ศรี นุ้ยทอง [ 02 ] [ รายการ ] Detail 437 - 367.00
3
 
437
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
147.  10/4/2563 004846 หนังสือเรียน ป.3 พว. : จำนวน 11 เล่ม หนังสือเรียน ป.3 พว. : จำนวน 11 เล่ม หนังสือเรียน ป.3 พว. : จำนวน 11 เล่ม หนังสือเรียน ป.3 พว. : จำนวน 11 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 1023 - 923.00
11
 
1023
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
148.  10/4/2563 004845 หนังสือเรียน ป.2 พว. : จำนวน 11 เล่ม หนังสือเรียน ป.2 พว. : จำนวน 11 เล่ม หนังสือเรียน ป.2 พว. : จำนวน 11 เล่ม หนังสือเรียน ป.2 พว. : จำนวน 11 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 1044 - 944.00
11
 
1044
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
149.  10/4/2563 004844 หนังสือเรียน ป.1 พว. : จำนวน 11 เล่ม หนังสือเรียน ป.1 พว. : จำนวน 11 เล่ม หนังสือเรียน ป.1 พว. : จำนวน 11 เล่ม หนังสือเรียน ป.1 พว. : จำนวน 11 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 1037 - 937.00
11
 
1037
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
150.  10/4/2563 004843 รายการหนังสือเรียน ป.3 พว. : จำนวน 19 เล่ม รายการหนังสือเรียน ป.3 พว. : จำนวน 19 เล่ม รายการหนังสือเรียน ป.3 พว. : จำนวน 19 เล่ม รายการหนังสือเรียน ป.3 พว. : จำนวน 19 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 1681 - 1,581.00
19
 
1681
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
151.  10/4/2563 004842 รายการหนังสือ 4 สำนักพิมพ์ รายการหนังสือ 4 สำนักพิมพ์ รายการหนังสือ 4 สำนักพิมพ์ รายการหนังสือ 4 สำนักพิมพ์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 550 - 470.00
5
 
550
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
152.  10/4/2563 004841 รายการหนังสือ 3 สนพ รายการหนังสือ 3 สนพ รายการหนังสือ 3 สนพ รายการหนังสือ 3 สนพ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 316 - 246.00
3
 
316
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
153.  10/4/2563 004840 หนังสือเรียน ป.6 เทอม 1 พว : ทั้งหมด 9 หนังสือเรียน ป.6 เทอม 1 พว : ทั้งหมด 9 หนังสือเรียน ป.6 เทอม 1 พว : ทั้งหมด 9 หนังสือเรียน ป.6 เทอม 1 พว : ทั้งหมด 9 [ 02 ] [ รายการ ] Detail 904 - 804.00
9
 
904
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
154.  10/4/2563 004839 หนังสือเรียน ป.6 เทอม 1 พว : ทั้งหมด 9 หนังสือเรียน ป.6 เทอม 1 พว : ทั้งหมด 9 หนังสือเรียน ป.6 เทอม 1 พว : ทั้งหมด 9 หนังสือเรียน ป.6 เทอม 1 พว : ทั้งหมด 9 [ 02 ] [ รายการ ] Detail 875 - 775.00
9
 
875
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
155.  10/4/2563 004838 หนังสือเรียน ป.1 เทอม 1 พว : ทั้งหมด 9 หนังสือเรียน ป.1 เทอม 1 พว : ทั้งหมด 9 หนังสือเรียน ป.1 เทอม 1 พว : ทั้งหมด 9 หนังสือเรียน ป.1 เทอม 1 พว : ทั้งหมด 9 [ 02 ] [ รายการ ] Detail 886 - 786.00
9
 
886
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
156.  10/4/2563 004837 หนังสือเรียน ป.6 เทอม 1 อจท : ทั้งหมด 9 หนังสือเรียน ป.6 เทอม 1 อจท : ทั้งหมด 9 หนังสือเรียน ป.6 เทอม 1 อจท : ทั้งหมด 9 หนังสือเรียน ป.6 เทอม 1 อจท : ทั้งหมด 9 [ 02 ] [ รายการ ] Detail 873 - 773.00
9
 
873
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
157.  10/4/2563 004836 หนังสือเรียน ป.5 เทอม 1 อจท : ทั้งหมด 9 เล่ม หนังสือเรียน ป.5 เทอม 1 อจท : ทั้งหมด 9 เล่ม หนังสือเรียน ป.5 เทอม 1 อจท : ทั้งหมด 9 เล่ม หนังสือเรียน ป.5 เทอม 1 อจท : ทั้งหมด 9 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 865 - 765.00
9
 
865
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
158.  10/4/2563 004835 หนังสือเรียน ป.4 เทอม 1 อจท : ทั้งหมด 9 เล่ม หนังสือเรียน ป.4 เทอม 1 อจท : ทั้งหมด 9 เล่ม หนังสือเรียน ป.4 เทอม 1 อจท : ทั้งหมด 9 เล่ม หนังสือเรียน ป.4 เทอม 1 อจท : ทั้งหมด 9 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 810 - 710.00
9
 
810
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
159.  10/4/2563 004834 หนังสือเรียน ป.3 เทอม 1 อจท : ทั้งหมด 9 เล่ม หนังสือเรียน ป.3 เทอม 1 อจท : ทั้งหมด 9 เล่ม หนังสือเรียน ป.3 เทอม 1 อจท : ทั้งหมด 9 เล่ม หนังสือเรียน ป.3 เทอม 1 อจท : ทั้งหมด 9 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 849 - 749.00
9
 
849
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
160.  10/4/2563 004833 หนังสือเรียน ป.2 เทอม 1 อจท : ทั้งหมด 9 เล่ม หนังสือเรียน ป.2 เทอม 1 อจท : ทั้งหมด 9 เล่ม หนังสือเรียน ป.2 เทอม 1 อจท : ทั้งหมด 9 เล่ม หนังสือเรียน ป.2 เทอม 1 อจท : ทั้งหมด 9 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 821 - 721.00
9
 
821
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
161.  10/4/2563 004832 หนังสือเรียน ป.1 เทอม 1 อจท : ทั้งหมด 9 เล่ม หนังสือเรียน ป.1 เทอม 1 อจท : ทั้งหมด 9 เล่ม หนังสือเรียน ป.1 เทอม 1 อจท : ทั้งหมด 9 เล่ม หนังสือเรียน ป.1 เทอม 1 อจท : ทั้งหมด 9 เล่ม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 754 - 654.00
9
 
754
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
162.  10/4/2563 004831 หนังสือเรียน ป.5 เทอม 1 อจท - ทั้งหมด 9 เล่ม หนังสือเรียน ป.5 เทอม 1 อจท หนังสือเรียน ป.5 เทอม 1 อจท - ทั้งหมด 9 เล่ม หนังสือเรียน ป.5 เทอม 1 อจท [ 02 ] [ รายการ ] Detail 865 - 765.00
9
 
865
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
163.  10/4/2563 004830 กชพร แก้วนามชัย กชพร แก้วนามชัย [ 02 ] [ รายการ ] Detail 297 - 227.00
2
 
297
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
164.  10/4/2563 004829 ชุดหนังสือเรียน ป.1 เทอม 1 อจท. ชุดหนังสือเรียน ป.1 เทอม 1 อจท. ชุดหนังสือเรียน ป.1 เทอม 1 อจท. ชุดหนังสือเรียน ป.1 เทอม 1 อจท. [ 02 ] [ รายการ ] Detail 754 - 654.00
9
 
754
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
165.  10/4/2563 004828 วรนุช ศิริทองเกษตร วรนุช ศิริทองเกษตร [ 02 ] [ รายการ ] Detail 239 - 179.00
1
 
239
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
166.  10/4/2563 004827 รายการแบบเรียน ป.4 เทอม 1 รายการแบบเรียน ป.4 เทอม 1 [ 02 ] [ รายการ ] Detail 794 - 694.00
9
 
794
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
167.  10/4/2563 004826 คุณเเอน นิลวรรณ คุณเเอน นิลวรรณ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 160 - 100.00
1
 
160
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
168.  10/4/2563 004825 อุทุมพร บุญมาก อุทุมพร บุญมาก [ 02 ] [ รายการ ] Detail 659 - 569.00
6
 
659
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
169.  9/4/2563 004824 3 สนพ 3 สนพ 3 สนพ 3 สนพ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 663 - 573.00
6
 
663
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
170.  9/4/2563 004823 นางกรรณิการ์ วามานนท์ นางกรรณิการ์ วามานนท์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 452 - 372.00
4
 
452
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
171.  9/4/2563 004822 บุปผชาติ เพ็งปอพาน บุปผชาติ เพ็งปอพาน [ 02 ] [ รายการ ] Detail 511 - 431.00
4
 
511
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
172.  9/4/2563 004821 น.ส.ณัฐฌา สิทธะเมธา น.ส.ณัฐฌา สิทธะเมธา [ 02 ] [ รายการ ] Detail 182 - 122.00
1
 
182
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
173.  9/4/2563 004820 สุภาวดี ถาวรทรัพย์ สุภาวดี ถาวรทรัพย์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 613 - 533.00
4
 
613
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
174.  8/4/2563 004819 สำนักพิมพ์ อจท สำนักพิมพ์ อจท สำนักพิมพ์ อจท สำนักพิมพ์ อจท [ 02 ] [ รายการ ] Detail 160 - 100.00
1
 
160
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
175.  8/4/2563 004818 สำนักพิมพ์ โฟกัส สำนักพิมพ์ โฟกัส สำนักพิมพ์ โฟกัส สำนักพิมพ์ โฟกัส [ 02 ] [ รายการ ] Detail 400 - 330.00
3
 
400
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
176.  8/4/2563 004817 ตูแวเปาะนารมา ไซดอูเซ็ง ตูแวเปาะนารมา ไซดอูเซ็ง [ 02 ] [ รายการ ] Detail 850 - 780.00
2
 
850
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
177.  8/4/2563 004816 นภสร ไกรวาส นภสร ไกรวาส [ 02 ] [ รายการ ] Detail 410 - 350.00
1
 
410
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
178.  8/4/2563 004815 น.ส.ณัฐชยา ป้อมเกิดแสง น.ส.ณัฐชยา ป้อมเกิดแสง [ 02 ] [ รายการ ] Detail 621 - 531.00
6
 
621
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
179.  8/4/2563 004814 นางพิมพ์ชนก นามวงค์ นางพิมพ์ชนก นามวงค์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 468.25 - 398.25
2
 
468.25
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
180.  8/4/2563 004813 นส.กาญวิภา. หมีนโยธา นส.กาญวิภา. หมีนโยธา [ 02 ] [ รายการ ] Detail 487.25 - 417.25
2
 
487.25
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
181.  8/4/2563 004812 จันทนี เอี่ยมประเสริฐ จันทนี เอี่ยมประเสริฐ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 250 - 180.00
3
 
250
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
182.  8/4/2563 004811 วรนุช ศิริทองเกษตร วรนุช ศิริทองเกษตร [ 02 ] [ รายการ ] Detail 180 - 120.00
1
 
180
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
183.  8/4/2563 004810 คณิต+วิทย์ สสวท คณิต+วิทย์ สสวท คณิต+วิทย์ สสวท คณิต+วิทย์ สสวท [ 02 ] [ รายการ ] Detail 478 - 398.00
4
 
478
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
184.  8/4/2563 004809 ภาษาไทย + วิทยาศาสต์ พว ภาษาไทย + วิทยาศาสต์ พว ภาษาไทย + วิทยาศาสต์ พว ภาษาไทย + วิทยาศาสต์ พว [ 02 ] [ รายการ ] Detail 450 - 360.00
6
 
450
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
185.  7/4/2563 004808 เจท อจท เจท อจท [ 02 ] [ รายการ ] Detail 250 - 180.00
3
 
250
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
186.  7/4/2563 004807 ศรัณย์ โสรัตน์ ศรัณย์ โสรัตน์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 170 - 110.00
1
 
170
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
187.  7/4/2563 004806 วิมลศรี อภิรักษ์นันท์ชัย วิมลศรี อภิรักษ์นันท์ชัย [ 02 ] [ รายการ ] Detail 666 - 566.00
8
 
666
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
188.  7/4/2563 004805 จินตนา ชินวงศ์ จินตนา ชินวงศ์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 176 - 116.00
1
 
176
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
189.  7/4/2563 004804 พรอำภา อารยพัฒนกุล พรอำภา   อารยพัฒนกุล [ 02 ] [ รายการ ] Detail 439 - 369.00
3
 
439
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
190.  7/4/2563 004803 วิมลศรี อภิรักษ์นันท์ชัย วิมลศรี อภิรักษ์นันท์ชัย [ 02 ] [ รายการ ] Detail 827 - 727.00
11
 
827
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
191.  6/4/2563 004802 พว พว พว พว [ 02 ] [ รายการ ] Detail 270 - 210.00
1
 
270
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
192.  6/4/2563 004801 สกสค สกสค สกสค สกสค [ 02 ] [ รายการ ] Detail 176 - 116.00
1
 
176
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
193.  6/4/2563 004800 วพ วพ วพ วพ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 318 - 248.00
2
 
318
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
194.  6/4/2563 004799 ธัญวลัย พิกุลทอง ธัญวลัย พิกุลทอง [ 02 ] [ รายการ ] Detail 372 - 302.00
2
 
372
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
195.  6/4/2563 004798 ธัญวลัย พิกุลทอง ธัญวลัย   พิกุลทอง [ 02 ] [ รายการ ] Detail 314 - 244.00
2
 
314
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
196.  6/4/2563 004797 อริศรา สุขสมัย อริศรา สุขสมัย [ 02 ] [ รายการ ] Detail 455 - 375.00
4
 
455
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
197.  6/4/2563 004796 อจท อจท อจท อจท [ 02 ] [ รายการ ] Detail 455 - 375.00
4
 
455
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
198.  3/4/2563 004795 ดวงใจ มีชัย ดวงใจ มีชัย [ 02 ] [ รายการ ] Detail 536 - 456.00
4
 
536
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
199.  3/4/2563 004794 เยาวนาท วัฒนาพร เยาวนาท วัฒนาพร [ 02 ] [ รายการ ] Detail 574 - 504.00
2
 
574
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
200.  2/4/2563 004793 นางสาวสุภาพร เหล็งนุ้ย นางสาวสุภาพร เหล็งนุ้ย [ 02 ] [ รายการ ] Detail 315 - 245.00
2
 
315
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
201.  2/4/2563 004792 ภาษาจีน ภาษาจีน ภาษาจีน ภาษาจีน [ 02 ] [ รายการ ] Detail 678 - 598.00
4
 
678
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
202.  2/4/2563 004791 ธันยพร พลตื้อ ธันยพร พลตื้อ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 589 - 519.00
3
 
589
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
203.  2/4/2563 004790 คุณปนัดดา กลิ่นใจ คุณปนัดดา กลิ่นใจ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 417 - 337.00
4
 
417
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
204.  2/4/2563 004789 คุณปนัดดา (พว.) กลิ่นใจ คุณปนัดดา (พว.) กลิ่นใจ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 316 - 246.00
2
 
316
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
205.  2/4/2563 004788 คุณปนัดดา (วพ) กลิ่นใจ คุณปนัดดา (วพ) กลิ่นใจ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 235 - 175.00
1
 
235
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
206.  2/4/2563 004787 ครูอิสรี รักไทย ครูอิสรี รักไทย [ 02 ] [ รายการ ] Detail 248 - 188.00
1
 
248
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
207.  2/4/2563 004786 คุณวัชรี ชมภูบุตร คุณวัชรี ชมภูบุตร [ 02 ] [ รายการ ] Detail 438 - 368.00
3
 
438
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
208.  1/4/2563 004785 กชกร ปุณวัชระพิศาล กชกร ปุณวัชระพิศาล [ 02 ] [ รายการ ] Detail 337 - 267.00
2
 
337
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
209.  31/3/2563 004784 กุลนาฏ อินสว่าง กุลนาฏ อินสว่าง [ 02 ] [ รายการ ] Detail 205 - 135.00
2
 
205
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
210.  31/3/2563 004783 Maths Book 4 Maths Book 4 Maths Book 4 Maths Book 4 [ 02 ] [ รายการ ] Detail 780 - 680.00
8
 
780
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
211.  30/3/2563 004782 วพ วพ วพ วพ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 1314 - 1,214.00
12
 
1314
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
212.  29/3/2563 004781 นายเฉลิมชัย นพสุวรรณ์ นายเฉลิมชัย นพสุวรรณ์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 358 - 288.00
2
 
358
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
213.  28/3/2563 004780 พัชราภรณ์ ธงไชย พัชราภรณ์ ธงไชย [ 02 ] [ รายการ ] Detail 353 - 283.00
2
 
353
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
214.  28/3/2563 004779 ปุณยนุช เรืองรอด ปุณยนุช เรืองรอด [ 02 ] [ รายการ ] Detail 204 - 144.00
1
 
204
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
215.  27/3/2563 004778 ณัฏฐ์พิชญา เรืองฤทธิ์ ณัฏฐ์พิชญา เรืองฤทธิ์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 819 - 729.00
7
 
819
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
216.  27/3/2563 004777 วรรณฑิตารี นิธิพงศ์พันธุ์ วรรณฑิตารี   นิธิพงศ์พันธุ์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 516 - 436.00
5
 
516
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
217.  27/3/2563 004776 ชนกนาถ ตปนียะพงศ์ ชนกนาถ ตปนียะพงศ์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 850 - 780.00
2
 
850
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
218.  27/3/2563 004775 ตูแวเปาะนารมา ไซดอูเซ็ง ตูแวเปาะนารมา ไซดอูเซ็ง [ 02 ] [ รายการ ] Detail 329 - 259.00
2
 
329
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
219.  26/3/2563 004774 ตูแวเปาะนารมา ไซดอูเซ็ง ตูแวเปาะนารมา ไซดอูเซ็ง [ 02 ] [ รายการ ] Detail 769 - 689.00
4
 
769
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
220.  26/3/2563 004773 รัชนี ไกรลาศ รัชนี ไกรลาศ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 172 - 112.00
1
 
172
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
221.  26/3/2563 004772 บุญเลิศ เจริญสุข บุญเลิศ เจริญสุข [ 02 ] [ รายการ ] Detail 235 - 175.00
1
 
235
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
222.  24/3/2563 004771 วพ วพ วพ วพ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 393 - 323.00
2
 
393
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
223.  24/3/2563 004770 อจท อจท อจท อจท [ 02 ] [ รายการ ] Detail 342 - 272.00
2
 
342
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
224.  24/3/2563 004769 สกสค สกสค สกสค สกสค [ 02 ] [ รายการ ] Detail 253 - 183.00
2
 
253
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
225.  24/3/2563 004768 ศิริเดช ขวัญพรม ศิริเดช ขวัญพรม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 290 - 220.00
2
 
290
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
226.  24/3/2563 004767 นายจิรยุทธ ขุนอักษร นายจิรยุทธ ขุนอักษร [ 02 ] [ รายการ ] Detail 325 - 255.00
3
 
325
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
227.  23/3/2563 004766 ฐิติพร แสงมณี ฐิติพร แสงมณี [ 02 ] [ รายการ ] Detail 550 - 480.00
2
 
550
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
228.  23/3/2563 004765 จิตรนิทรา ศรีชนะวัฒน์ จิตรนิทรา ศรีชนะวัฒน์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 245 - 175.00
2
 
245
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
229.  23/3/2563 004764 ปัทมาภรณ์ เเซ่เตียว ปัทมาภรณ์ เเซ่เตียว [ 02 ] [ รายการ ] Detail 172 - 112.00
1
 
172
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
230.  23/3/2563 004763 000 000 000 000 [ 02 ] [ รายการ ] Detail 837 - 757.00
4
 
837
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
231.  23/3/2563 004762 พัชรี สุทำ พัชรี สุทำ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 429 - 359.00
3
 
429
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
232.  23/3/2563 004761 พว. พว. พว. พว. [ 02 ] [ รายการ ] Detail 333 - 263.00
3
 
333
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
233.  23/3/2563 004760 สสวท สสวท สสวท สสวท [ 02 ] [ รายการ ] Detail 341 - 271.00
2
 
341
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
234.  22/3/2563 004759 พรพล ไทรทอง พรพล ไทรทอง [ 02 ] [ รายการ ] Detail 540 - 470.00
 
540
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
235.  22/3/2563 004758 พรพล ไทรทอง พรพล ไทรทอง [ 02 ] [ รายการ ] Detail 540 - 470.00
2
 
540
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
236.  22/3/2563 004757 พัชรี สุทำ พัชรี สุทำ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 512 - 432.00
4
 
512
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
237.  22/3/2563 004756 000 000 000 000 [ 02 ] [ รายการ ] Detail 1237 - 1,137.00
14
 
1237
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
238.  21/3/2563 004755 วรวุฒิ กุลบุตร วรวุฒิ กุลบุตร [ 02 ] [ รายการ ] Detail 320 - 260.00
1
 
320
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
239.  21/3/2563 004754 วริศา​ เหลากลม วริศา​ เหลากลม [ 02 ] [ รายการ ] Detail 225 - 165.00
1
 
225
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
240.  21/3/2563 004753 คุณธารารัตน์ คุณเผือก คุณธารารัตน์ คุณเผือก [ 02 ] [ รายการ ] Detail 884 - 784.00
9
 
884
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
241.  21/3/2563 004752 ปวีณา ผดุงโชค ปวีณา ผดุงโชค [ 02 ] [ รายการ ] Detail 316 - 246.00
2
 
316
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
242.  20/3/2563 004751 000 000 000 000 [ 02 ] [ รายการ ] Detail 1486 - 1,386.00
18
 
1486
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
243.  20/3/2563 004750 คุณปนัดดา กลิ่นใจ คุณปนัดดา กลิ่นใจ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 729 - 629.00
8
 
729
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
244.  20/3/2563 004749 มนรดา สนธิขันธ์ มนรดา สนธิขันธ์ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 470 - 410.00
1
 
470
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
245.  18/3/2563 004748 คุณปนัดดา กลิ่นใจ คุณปนัดดา กลิ่นใจ [ 02 ] [ รายการ ] Detail 511 - 431.00
4
 
511
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
246.  18/3/2563 004747 ปัทมาภรณ์ เเซ่เตียว ปัทมาภรณ์ เเซ่เตียว [ 02 ] [ รายการ ] Detail 179 - 119.00
1
 
179
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail
     
247.  18/3/2563 004746 วรารัตน์ อุดมเจริญสินชัย วรารัตน์ อุดมเจริญสินชัย [ 02 ] [ รายการ ] Detail 848 - 748.00
9
 
848
[ 03 ] เล่มเดียว |มากกว่า | ส่งพว.  Detail
แบบเก่า [ 02 ] | [ 01 ] -- Detail